THERAPLAY® in NEDERLAND

Theraplay® is a registered service mark of The Theraplay Institute

1840 Oak Ave.,  Suite 320,  Evanston, IL 60201, USA. www.theraplay.org

Deze website biedt informatie over Theraplay in het Nederlandse taalgebied

 

Home                                                    Contact                                               Theraplay Opleiding voor hulpverleners        MIM-NL box

Theraplay Internationaal                       Pleeg- en Adoptiekinderen                  Theraplay® Institute Level 1 training             Training voor ouders

Theraplay in Nederland                        Theraplay informatie brochure             Theraplay® Institute Level 2 training             Trainers en Supervisors

informatie voor ouders                          Theraplay brochure MIM                     MIM Vaardigheden Training         Algemene Leveringsvoorwaarden

informatie voor hulpverleners               Groepstheraplay brochure                   Groepstheraplay Training

Overzicht Therapeuten in Nederland    Spelen als medicijn                             Theraplay Practicum

T H E R A P L A Y =  Opgroeien met plezier…
door middel van spel wordt de ouder-kind relatie positief beïnvloedt
Wat is THERAPLAY?
Theraplay verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. 
Heeft u gevoel vast te lopen of in negatieve spiraal terecht te komen met uw kind? Voelt u zich machteloos in de opvoeding van uw kind?
Dan kan Theraplay mogelijk uitkomst bieden. 
Theraplay is bij uitstek ook geschikt voor pleegouders en adoptieouders en hun kinderen.

De Theraplay Therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten 
en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag 
van het kind te reguleren en aan het kind zijn (haar) liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen;  hij (zij) 
voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard. 

Theraplay gaat in de behandeling uit van 4 vier essentiële kwalitatieve kenmerken binnen 
een ouder-kind relatie:  Structuur, Betrokkenheid, Verzorging en Uitdaging. 

Theraplay onderscheidt zich van andere vormen doordat:  
- ouders of verzorgers van het kind direct betrokken worden
- Theraplay actief, inter-persoonlijk en vooral leuk is; Het is geen ‘praat-therapie
- er wordt snel resultaat ervaren
het richt zich op het ‘hier en nu’; niet op wat er in het verleden is gebeurd.

Voor wie is Theraplay bestemd? 
Theraplay kent verschillende vormen en is bestemd voor een brede groep kinderen, waarbij hechtingsproblematiek (of een vermoeden daarvan) een rol speelt.
 3-10 jaar
In deze leeftijdsgroep worden kinderen behandeld met als doel psychische problematiek te voorkomen of te verminderen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan 
het vergroten van de draagkracht en de competentiebeleving van de ouder/verzorger. 
0-3 jaar
In deze leeftijdsgroep is de behandeling vooral preventief gericht: door de speelse activiteiten, het samen met de ouder(s) terugkijken van de video-opnamen  en het bieden psycho-educatie op maat, wordt intensief gewerkt aan de gehechtsheidsrelatie. 
Tieners
Ook bij tieners wordt Theraplay ingezet om te werken aan de gehechtheidsrelatie met de ouder/verzorger. De puberteit is een overgangsperiode van kind naar volwassene, waarbij de relatie tussen ouder en kind sterk verandert. Tieners die geen kans hebben gehad om een veilige gehechtheidsstijl op te bouwen, hebben vaak extra moeite met deze volgende fase in hun ontwikkeling. Gezonde pubers hebben nog steeds een gevoel van veiligheid en verbondenheid met hun ouders nodig; de 4 dimensies: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging blijven nog steeds van toepassing, maar krijgen een andere invulling. 
In de behandeling wordt Theraplay dan vaak gecombineerd met andere behandelvormen. 
Zwangere vrouwen
Theraplay kan al bij zwangere vrouwen worden ingezet. De ‘prenatale MIM’, een semi gestructureerde observatie van de zwangere vrouw, is het uitgangspunt De a.s. moeder (al of niet met partner) wordt zich op speelse manier bewust van de groeiende baby in haar buik en wordt ondersteund in de voorbereiding op haar moederschap. Deze vorm van begeleiding wordt preventief aangeboden, bijvoorbeeld bij vrouwen die eerder een post-natale depressie hebben doorgemaakt of bij vrouwen waarbij er bij oudere kinderen problemen zijn ontstaan in de gehechtheidsrelatie. 
Pleeg- en adoptiekinderen
Deze kinderen hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, die vaak een enorme weerslag hebben op hun gehechtheidsstijl. Het problematische gedrag dat het kind laat zien als gevolg van verwaarlozing, mishandeling en traumatische ervaringen, staat vaak het vormen van een gezonde, nieuwe ouder-kind relatie in de weg. Ouders voelen zich vaak incompetent handelingsverlegen. Theraplay is bij uitstek geschikt om deze interactie te verbeteren. 

Redenen om een THERAPLAY behandeling te starten
Theraplay is succesvol ingezet om kinderen te helpen met een grote variëteit aan problemen:
- Problemen in de gehechtheidsrelatie als gevolg van adoptie of  uithuisplaatsing(en)
- Acting-out gedrag: boosheid, agressie of storend gedrag
- Opstandig of controlerend gedrag
- Verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk / claimend gedrag
- Een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
- Ontwikkelingsstoornissen (Asperger, ASS, ADD/ADHD)
- Gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten
 
Het filmpje hiernaast geeft informatie over Theraplay binnen een dagbehandelingscentrum.


Theraplay wordt ingezet bij (een vermoeden van) hechtingsproblemen. Theraplay is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby. Dit is het inmiddels breed geaccepteerde idee dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van een gezonde ontwikkeling.


De interventie is afkomstig uit Amerika, waar het al 50 jaar met succes wordt toegepast en de status ‘evidence based’ heeft gekregen. In Nederland wordt Theraplay sinds 2011 toegepast.


Theraplay heeft als doel het verbeteren van de vertrouwensband tussen het kind en de volwassene en beoogt hiermee de ontwikkeling van psychische problemen bij de jeugdige te voorkomen en/of te verminderen en de draagkracht en de competentiebeleving van de ouder te vergroten. De behandeling bestaat uit interactief en fysiek spel waarbij ouders of primaire verzorgers actief worden betrokken en bestaat gemiddeld uit zo'n 18-25 wekelijkse sessies van ca 45 minuten.