Wat is Theraplay?

Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is.  Dat is Theraplay… opgroeien met plezier… voor ouder en kind! Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard en geliefd…een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

Lees meer

Theraplay is gebaseerd op de natuurlijke interactiepatronen die in een gezonde ouder-kind relatie meestal als vanzelf ontstaan. Echter, niet bij alle kinderen en niet in alle ouder-kind relaties is dat het geval en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Niet zozeer die redenen, maar vooral de huidige (gedrags)problemen zijn vaak de aanleiding om een Theraplay behandeling in te zetten.

Uitgangspunt van Theraplay is dat de ouder-kind relatie van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling. Theraplay helpt daarbij en richt zich op 4 essentiële kenmerken in de ouder-kind relatie: Structuur, Betrokkenheid, Verzorging en Uitdaging. Omdat voor een kind spel het middel is om zich uiten, gevoelens te delen en contact te maken wordt dit gebruikt om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van het kind.  Kenmerkend voor Theraplay is dat de ouder volledig betrokken wordt bij de behandeling. Samen met ouder en kind probeert de therapeut te ontdekken wat er niet goed gaat in de ontwikkeling van het kind en hoe je als ouder daarbij ingezet kan worden om hierin verbetering te brengen.

Wanneer Theraplay?

Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

Lees meer

Theraplay wordt ingezet bij:
* Boosheid, agressie, opstandig, controlerend en/of dominant gedrag van het kin
* Angstig, verlegen, teruggetrokken gedrag en/of te aanhankelijk en claimend gedrag van het kind
* Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en); een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
* Problemen in de ouder-kind relatie als gevolg van (echt)scheiding of het wegvallen van een van de ouders.
* kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals ASS, ADHD of een verstandelijke beperking.
* Opvoedingsonzekerheid van de ouder(s): doe ik het wel goed?  Theraplay wordt zowel toegepast bij biologische families als bij adoptie- of pleeggezinnen. Het opbouwen van een gehechtheidsrelatie met een niet-biologisch kind kan soms extra problemen opleveren.

Ouders kunnen worden doorverwezen door de huisarts, het wijkteam of andere
hulpverleners, maar kunnen zich ook zelf aanmelden als zij merken dat de situatie thuis niet
helemaal soepel verloopt. Soms ook adviseert de school om hulp te zoeken voor een kind
met sociale en/of emotionele problemen.

Waarom Theraplay?

Belangrijkste argument is
– Dat je als ouder het gevoel hebt vast te lopen in de relatie met je kind
– Dat je als gezin in een negatieve spiraal met elkaar terecht bent gekomen of dreigt te komen.
– Dat je je machteloos voelt in de opvoeding van je kind
– Dat je opziet tegen de komst van je kind (of nog een kind).

Lees meer

Theraplay kan zowel curatief als preventief worden ingezet, individueel en in
groepsverband. Met curatief bedoelen we dat je op dit moment problemen met je kind ervaart en daar graag op een speelse, vertrouwde manier aan wilt werken. Theraplay kan preventief worden ingezet, bijvoorbeeld al tijdens de zwangerschap, waarbij de ouder steun krijgt om zich voor te bereiden op de komst van de baby en ook later, in de omgang met de baby. Dit kan helpend zijn om problemen in de gehechtheidsrelatie te voorkomen.

De Theraplay-methode is ook in groepsverband te gebruiken, zowel in een groep ouders met hun kind(eren), als met een groep kinderen zonder ouders (bijvoorbeeld in dagbehandeling).  Dit noemen we Groepstheraplay en dit wordt toegepast door speciaal daarvoor opgeleide jeugdhulpverleners, die de Groepstheraplay training hebben gevolgd.

De principes van Theraplay kunnen ook op scholen worden toegepast, dan noemen we het Sunshine Circles®. De leerkracht heeft dan een training gevolgd om het Sunshine Circles-programma in de klas te gebruiken.